Home Khuyến mãi HostUS: VPS 3GB RAM chỉ với 7USD/tháng

HostUS: VPS 3GB RAM chỉ với 7USD/tháng

0
HostUS: VPS 3GB RAM chỉ với 7USD/tháng

HostUS Solutions Limited là công ty cung cấp dịch vụ Shared Hosting, Reseller Hosting và VPS Hosting, được thành lập năm 2012 có trụ sở tại Scotland, Anh quốc. Đây là một nhà cung cấp VPS giá rẻ được cộng đồng LowEndBox đánh giá tốt.

HostUS: VPS 3GB RAM chỉ với 7USD/tháng

VPS trong promo này được ảo hóa bằng OpenVZ với các máy chủ sử dụng Dual Xeon L5639 CPUs, 72 GB DDR3 RAM 4 x 1 or 2 TB Hard Drives in RAID10 đặt trung tâm dữ liệu ở 55 Marietta, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.

Có 2 gói là OpenVZ 3Gb RAM và OpenVZ 1Gb RAM cho bạn chọn lựa:

3GB OpenVZ

 • 4 vCPU Cores @ 2.2Ghz
 • CPU is fair share
 • 3GB RAM
 • 3GB vSwap
 • 70GB Disk space
 • 3TB Bandwidth
 • 1Gbps uplink
 • 2x IPv4 address
 • OpenVZ/SolusVM
 • $20/Quarter
 • $7/month | Order link
1GB OpenVZ

 • 4 vCPU Cores @ 2.2Ghz
 • CPU is fair share
 • 1GB RAM
 • 1GB vSwap
 • 40GB Disk space
 • 3TB Bandwidth
 • 1Gbps uplink
 • 2x IPv4 address
 • OpenVZ/SolusVM
 • $13/Quarter
 • $4.50/month | Order link

Hình thức thanh toán chính mà HostUS sử dụng là Paypal. Ngoài ra có thể thanh toán bằng Skrill hoặc chuyển khoản ngân hàng.

HostUs cam kết 99,9% uptime; hoàn lại tiền nếu không hài lòng với dịch vụ trong 3 ngày đầu sử dụng.

Có thể tham khảo các đánh giá về dịch vụ của HostUs tại đâytại đây

Kết quả Benchmark đối với gói 1Gb RAM là tương đối tốt:

root@mon:~# wget freevps.us/downloads/bench.sh -O – -o /dev/null|bash
 CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU L5639 @ 2.13GHz
 Number of cores : 4
 CPU frequency : 1600.000 MHz
 Total amount of ram : 1024 MB
 Total amount of swap : 1024 MB
 System uptime : 14 min,
 Download speed from CacheFly: 99.6MB/s
 Download speed from Coloat, Atlanta GA: 73.7MB/s
 Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 55.2MB/s
 Download speed from Linode, Tokyo, JP: 4.30MB/s
 Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 8.19MB/s
 Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 11.7MB/s
 Download speed from Softlayer, Singapore: 5.71MB/s
 Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 16.9MB/s
 Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 18.7MB/s
 Download speed from Softlayer, Washington, DC: 79.2MB/s
 I/O speed : 230 MB/s

 

BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

 System: ******************
 OS: GNU/Linux -- 2.6.32-042stab084.12 -- #1 SMP Tue Nov 26 20:18:08 MSK 2013
 Machine: i686 (i386)
 Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
 CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU L5639 @ 2.13GHz (4266.7 bogomips)
 Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
 CPU 1: Intel(R) Xeon(R) CPU L5639 @ 2.13GHz (4266.7 bogomips)
 Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
 CPU 2: Intel(R) Xeon(R) CPU L5639 @ 2.13GHz (4266.7 bogomips)
 Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
 CPU 3: Intel(R) Xeon(R) CPU L5639 @ 2.13GHz (4266.7 bogomips)
 Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
 16:53:29 up 30 min, 1 user, load average: 0.22, 0.47, 0.43; runlevel 3

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Mon Dec 16 2013 16:53:29 - 17:21:41
4 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables 18082972.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 2745.0 MWIPS (10.1 s, 7 samples)
Execl Throughput 2434.1 lps (29.7 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 721451.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 196743.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1528422.7 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 1459914.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 87308.3 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 4091.1 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 3273.0 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 1380.9 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 1658820.2 lps (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 18082972.1 1549.5
Double-Precision Whetstone 55.0 2745.0 499.1
Execl Throughput 43.0 2434.1 566.1
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 721451.5 1821.8
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 196743.5 1188.8
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1528422.7 2635.2
Pipe Throughput 12440.0 1459914.1 1173.6
Pipe-based Context Switching 4000.0 87308.3 218.3
Process Creation 126.0 4091.1 324.7
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 3273.0 771.9
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1380.9 2301.5
System Call Overhead 15000.0 1658820.2 1105.9
 ========
System Benchmarks Index Score 928.1

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Mon Dec 16 2013 17:21:41 - 17:49:55
4 CPUs in system; running 4 parallel copies of tests

Dhrystone 2 using register variables 69389687.7 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 10816.8 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput 16098.4 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 601264.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 156300.1 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1744183.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 5579231.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 798544.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 21146.2 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 11083.7 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 2207.3 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 4263748.1 lps (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 69389687.7 5946.0
Double-Precision Whetstone 55.0 10816.8 1966.7
Execl Throughput 43.0 16098.4 3743.8
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 601264.8 1518.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 156300.1 944.4
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1744183.8 3007.2
Pipe Throughput 12440.0 5579231.8 4484.9
Pipe-based Context Switching 4000.0 798544.8 1996.4
Process Creation 126.0 21146.2 1678.3
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 11083.7 2614.1
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 2207.3 3678.8
System Call Overhead 15000.0 4263748.1 2842.5
 ========
System Benchmarks Index Score 2555.4

Nguồn: HostUS: VPS 3GB RAM chỉ với 7USD/tháng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here