Home Đánh giá Kết quả benchmark dịch vụ VPS của Linode, Digital Ocean, Vultr và Wable

Kết quả benchmark dịch vụ VPS của Linode, Digital Ocean, Vultr và Wable

0
Kết quả benchmark dịch vụ VPS của Linode, Digital Ocean, Vultr và Wable

Thành viên serverian của diễn đàn LowEndTalk đã tiến hành benchmark dịch vụ VPS của Linode, Digital Ocean, Vultr và Wable. Thử nghiệm đều được tiến hành trên các VPS 2 Gb RAM với các tác vụ biên dịch PHP 5.5.11 (PHP 5.5.11 compiled), nén thư mục nguồn PHP (PHP source directory compressed)

Kết quả benchmark dịch vụ VPS của Linode, Digital Ocean, Vultr và Wable

Kết quả:

PHP 5.5.11 compiled:
3m16.052s on Digital Ocean 2GB
3m9.606s on Linode 2GB
1m50.630s on Vultr 2GB
2m15.880s on Wable 2GB

PHP source directory compressed (tar zcf):
0m15.037s on Digital Ocean 2GB
0m10.395s on Linode 2GB
0m7.649s on Vultr 2GB
0m8.826s on Wable 2GB

PHP source tar.gz decompressed (tar zxf):
0m7.987s on Digital Ocean 2GB
0m2.107s on Linode 2GB
0m1.735s on Vultr 2GB
0m1.831s on Wable 2GB

VM Generation:
45 seconds on Digital Ocean
7 seconds on Linode
64 seconds on Vultr
37 seconds on Wable

Price for 2GB 2Core:
$20/month on Digital Ocean
$20/month on Linode
$15/month on Vultr
$8/month on Wable (1 more extra vCPU included)

All VPS’s have 2GB memory and 2 vCPUs.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here